دو مبحث در خصوص ابزارهای نوین و دیگری شبکه های اجتماعی

شبکه ها و ابزارهای نوین و شیوه استفاده مطلوب از آنها

به نام خدا

میزان استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نوین امروزه یکی از دغدغه های اصلی متخصصان و جامعه شناسان شده است، خصوصا با توسعه این گونه ابزارها در قالب وسایل قابل حمل، و نیز نفوذ آنها در بسیاری از جوامع و در بین جوانان و همچنین تاثیراتی که بر روی نهاد خانواده می گذارد.