تکرار يک تجربه تلخ

چند سال قبل گروه های کثيری از مردم به اميد دريافت سود، سرمايه های خود را در اختيار شرکت هايی قرار دادند که به شرکت های مضاربه ای (نوعی قرارداد همکاری تجاری اسلامی) معروف بودند و به سرمايه گذاران سودهايی تا 50 درصد در سال می پرداختند.

اين شرکت ها اگرچه در ابتدا سودی تا چندين برابر بانک ها به سرمايه گذاران پرداخت می کردند اما بعدها در پرداخت سودهای کلان دچار مشکل شدند، برخی ورشکست، برخی با باقی مانده پول های مردم فراری و برخی نيز توسط مقام های قضايی بازداشت و سپس محاکمه شدند اما نهايتا بسياری از سرمايه گذاران که مردم عادی بودند، سرمايه های خود را برای هميشه از دست دادند.