ارزیابی مطالعات اولیه طرح تفصیلی استان قم

در یک اقدام مناسب توسط معاونت محترم شهرسازی شهرداری قم و حمایت شورای شهر، با الگو برداری از شهرداری مشهد نهادی تحت عنوان نهاد طرح تفصیلی با مشارکت کارشناسان و متخصصان بومی استان تشکیل گردید.

این نهاد از قدم اول در مطالعات طرح تفصیلی قم مشارکت نموده که این جلسات با مدیران و مشاوران تهیه کننده طرح بسیار مفید و برای آینده شهر سرنوشت ساز خواهد بود که لازم است از این اقدام شهرداری تشکر گردد.

با توجه به اینکه این طرح در حال مطالعه می باشد در حال حاضر از درج مطالب مطرح در جلسات خوداری می شود اما به زودی ارزیابی گزارشات ارائه شده توسط مشاورین این طرح ( نقش محیط  - باوند - شارستان - فجر توسعه )درج خواهد شد.

در صورت تمایل می توانید از طریق ایمیل درخواست تا برای شما ارسال گردد.