روشی برای تشخیص روز هفته

 

 

خیلی مواقع دانستن اینکه یک تاریخ در ماهی خاص چه روز از هفته است برای ما کاربرد دارد به عنوان مثال 30 آذر چه روزی است برای این کار کافی است که عدد 3 که کد آذر ماه است با عدد 30 جمع نموده و تقسیم بر 7 نماییم تا روز هفته بدست آید:

    33=30+3 

28=33/7

باقیمانده 5 یعنی 30 آذر پنجشنبه است . اما کد ماهها:

فروردین = 2، اردیبهشت = 5، خرداد = 1، تیر = 4، مرداد = 0، شهریور = 3، مهر = 6، آبان = 1، آذر = 3، دی = 5، بهمن = 0، اسفند = 2