سایر موضوعات

  •  كتاب روشهاي تحقيق در علوم انساني با كمك رايانه ـ آماده چاپ
  •  كتاب پدر بزرگ در سفر عتبات عاليات ـ خاطرات سفر به كربلاي معلي   ـ در حال ويرايش
  •   مقاله درغگويي عامل مخرب روابط اجتماعي ـ ارائه شده در مجمع زنان شهرستان لار
  •  مقاله نقش جوانان در حركت اجتماعي ـ ارائه شده در مكتب الزهرا(س) شهرستان لار
  • ارائه طرح‌ ارتقاء منزلت‌ نيروهاي‌ مسلح‌ پيرو فرمان‌ مقام‌ محترم‌ رهبري‌
  • ارائه ساختار جديد حوزه تحقيقات ستاد پشتيباني جنگ دانشگاهها
  • تهيه طرح مقدماتي در مورد بهبود و پويايي مساجد سطح كشور
  •  تهيه طرح ، نياز سنجي و توسعه آموزش عالي در استان قم

فایل مشخصات