رئیس جمهور

در کشوری مثل ایران همیشه افراد تاثیر گذار تر از سیستمها عمل کرده اند شاید ریشه تاریخی یا فرهنگی داشته باشد تغییر این وضعیت پروسه ای خاص می طلبد و بحث دیگری است که مد نظر این نوشتار نیست .

 

اما ریاست جمهور آینده باید به بحثهای روز و فن آوری جدید آشنا باشد و از امکاناتات و توانایی های بالقوه جوانان و دانشمندان ایرانی استفاده نموده و این کشور را با گامهای بلند به قطار پر سرعت فن آوری روز دنیا نزدیک کند .

کشور مالزی و ریاست سابق آن این موقعیت را به خوبی درک کرد و کشورش که کشوری گم نام بود در عرصه جهانی مطرح کرد . اما ما در طی سالهای گذشته چگونه کشورمان را مطرح کردیم ؟؟؟؟!!!

اما دیر نیست هنوز مباحث انفورماتیک و نرم افزار فضای خالی و جایگاههای ویژه و وسیعی دارد که می توانیم آنرا پر کنیم اما به شرطی که ریاست مجریه ما فردی آگاه و هوشمند باشد و فرصتها و گذر زمان و تیک تاک لحظه ها را با گوشت و خونش درک کرده باشد و دائما اخبار علمی و پژوهشی دنیا و قانون مور را زیر زره بین خود کنکاش کند .

به نظر شما کدامیک از کاندیداهای ریاست جمهوری این خصوصیت را دارا می باشند ؟

آیا این نظر را قبول دارید که ما  با انفوماتیک و توسعه در این بخش می توانیم کشوری مستقل و پیشرفته داشته باشیم ؟

آیا به نظر شما دیر نشده است ؟