عناوین مصاحبه و سخنرانی

1- 5 - مصاحبه با خبرگزاری مهر در خصوص شهرسازی اسلامی – 1391

1- 5 - مصاحبه در خصوص منو ریل – روزنامه همشهری – شهریور 1392

2- 5 - مصاحبه در خصوص طرح تفصیلی جدید قم – رونده تهیه و پیش بینی آینده آن – روزنامه همشهری – 1392

3- 5 - مصاحبه در خصوص تعلل در اجرای قانون مجریان ذی صلاح در قم خبر گزاری مهر 1393

4 - 5 - سخنرانی در مورد شبکه جهانی و کاربردهای آن و راه اندازی سایت مکتب زهرا (س)- 1393-لاذ

5- 5 - سخنرانی در مورد استفاده مطلوب از ابزارهای نوین با رویکرد ابعاد اجتماعی شبکه های اجتماعی – بهار 1394 مکتب زهرا (س) لار

6 - 5 - مصاحبه با خبرگزاری مهر : فراموشی درس بزرگان بلای امروز جامعه معماران و شهرسازان - به مناسبت بزرگداشت شیخ بهایی - 4 اردیبهشت 1396

فایل مشخصات