لوح فشرده

20- 5 -        تهيه لوح های  فشرده CD آموزش مباني رايانه ، سیستم عامل و اينترنت