کتب

1- 5 -         كتاب كاربرد رايانه در علوم انساني ـ پائيز 1377

2- 5 -          كتاب انقلاب انفورماتيك ـ زمستان 1382 ( چاپ دوم )

3- 5 -         كتاب روشهاي تحقيق در علوم انساني با كمك رايانه ـ آماده چاپ

4- 5 -          كتاب راهيابي به شهرسازي ـ آماده چاپ

5- 5 -         كتاب فرهنگ اختصاصي انگليسي به فارسي برنامه ريزي ـ در حال تأليف

6 - 5 -        كتاب پدر بزرگ در سفر عتبات عاليات ـ خاطرات سفر به كربلاي معلي   ـ در حال ويرايش

فایل مشخصات