خانه روستایی

مقدمه :در کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه هشتم آمده است که یکی از دو تصویر زیر را انتخاب کنید و در نوشته تان به تصویر بکشید. پس از اینکه نوشته تان را در کلاس خواندید، دوستان شما باید تشخیص دهند که انشای شما، مربوط به کدام تصویر است.

 

پاییز است برگ درختان مانند پرندگان از شمال درخت به طرف جنوب یعنی ریشه با یک باد میروند.

بعضی از این برگها هم مانند بچه ها لج کرده و خود را محکم به ساقه چسبانده اند. اما در هر حال باید بر زمین فرو ریزند.

چوپان هم گوسفندان خود را از در چوبی به داخل برده است . چوبها که از خانه ها بیرون زده اند مانند تیرآهن های امروزی نقششان را ایفا می کنند .

خانه های کاه گلی با اینکه مقاومت کمی دارند اما مقاومت بیشتری در برابر از هم پاشیدن خانواده نسب به خانه های محکم امروزی دارند .

در ها و پنجره های آهنی آبی کمی از ورود سرما به خانه جلوگیری می کند اما باز هم خانه سرد است . و امید وار به آن روزی که مقاومت خانواده های امروزی مانند خانه های امروزی زیاد باشد.

محمد امین خودکار - پایه هشتم - شهید قدوسی - قم

1392