تصور یک دانش آموز از خانه روستایی

خانه روستایی

مقدمه :در کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه هشتم آمده است که یکی از دو تصویر زیر را انتخاب کنید و در نوشته تان به تصویر بکشید. پس از اینکه نوشته تان را در کلاس خواندید، دوستان شما باید تشخیص دهند که انشای شما، مربوط به کدام تصویر است.