رشد و افول شهرها

رشد و افول شهرها

اقتباس و ترجمه : امیر خسرو خودکار

مقدمه :

از زمانیکه ابن خلدون بحث عصبیت را به عنوان عامل اصلی رشد و افول شهرها مطرح کرد قرنها می گذرد, در آن زمان عامل اصلی رشد یک شهر قدرت نظامی حاکم و عامل مرگ آن نیز ضعف نظامی حاکمان و سقوط حکومتهای آنها بوده است . اما اکنون نقش اقتصاد در رشد و افول شهرها مطرح است که نمونه بارز آنرا می توان در شکل گیری اروپای واحد و برداشتن خطوط مرزی بین کشورها مشاهده کرد.

متن حاضر برگرفته از ترجمه مقاله " بازتاب مسائل اقتصاد شهری [1]" است که خود می تواند مقدمه ای بر مشکلات شهرهای آینده در بازتاب جهانی شدن باشد .

هر شهری ویژگیهای خاص خودش را دارد و مشکلات , موفقیت و شکست بر تکامل این شهر ها اثر می  گذارد, اما عواملی وجود دارند که خارج از کنترل است مانند :

  • رشد ثابت در تجارت بین المللی
  • فعالیتهای اقتصادی ملی
  • کاهش حمل و نقل و هزینه ارتباطات
  • افزایش در پویایی مالی , اقتصادی و شخصی
  • اشاعه تکنولوژی و تغییرات فرهنگی از یک کشور به کشور دیگر از طریق سیستمهای شهری

نکته اصلی در این مقاله مقایسه و بررسی شهرها با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها ( البته  بحث جهانی شدن و گذر از مرزها به کمک اینترنت و تجارت فرا مرزها خود جای بررسی جداگانه ای دارد) و تاثیر عواملی از قبیل تغییرات تکنولوژی و سیاست دولت, بین المللی شدن اقتصاد جهانی , جامعه فرهنگی کشورهای صنعتی و بازتاب آن بر روی شهرها است , خصوصا در اروپای غربی که سرعت این تحولات  قابل توجه است .

در این مبحث به اروپا و ساختار سیاسی اتحادیه اروپا و نقش مهمی که می تواند به عنوان عامل تاثیر گذار در به حاشیه راندن شهرها داشته باشد خواهیم پرداخت .

امیر خسرو خودکار

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای