عناوین ترجمه ها

1 - ترجمه مقاله رشد و افول شهر ها – بازسازی مسائل اقتصاد شهری PROBLEMS AFFECTING CITY ECONOMIES

2 - ترجمه مقاله شهرسازی دیجیتالی – خدمات و پژوهش Research & Services

3 - ترجمه مقاله بازگشت دوباره به شهرهای کوچک آمریکا The Second Coming of the American Small Town