پس زمینه

داشتن پس زمینه ای ساده اما یاد آور اعتقادات و سیاست ایران، کار کردن با رایانه را متنوع و از یکنواختی آن می کاهد .

بر همین اساس تصاویر زیبایی بدست آوردم که با تغییراتی در آنها مناسب برای پس زمینه رایانه دیدم که برای استفاده دیگران آنرا نیز در بخش فایلها قرار داده ام.

امید است مورد استفاده قرار گیرد.