آماده به خدمت همه خانواده به زائران – ماشاالله با این تعداد فرزند – چه قدرتی؟