راهپیمایی یک ایرانی با کوله باری از وسایل و پدر معلول و رد کردن درخواست مردم برای کمک به او