هیچ چیز از سیل زائران نمی کاست – مشتاقانه قدم بر می داشتند