هدیه - برگ اکالیپتوس - توسط یک کودک به زائرین حسینی – توانایی این کودک و خانواده اش