کلیسای سیستین در کاخ رسالت، اقامتگاه رسمی پاپ با شاهکارهای هنر نقاشی میکل آنژ- واتیکان - ایتالیا