منظری از توسعه اطراف کعبه در مکه مکرمه سال 1386- عربستان